غضنفر و دوستش تصميم مي گيرند فارسي حرف بزنند. 
اولي: پا شو! 
دومي: نمي پاشم! 
اولي: نمي پاشم چيه؟ بايد بگي پاشيده نمي شوم! 
----------------------------------------------------------- 
به غضنفر ميگن: يه ميوه خوشمزه، آبدار و شيرين نام ببر. 
ميگه: خيار! 
بهش ميگن: خيار کجاش آبدار و شيرينه؟ 
غضنفر ميگه: با چايي شيرين بخور، نظرت عوض ميشه! 
----------------------------------------------------------- 
توی مجلس خواستگاری پدر عروس از پدر داماد می پرسه؟ اقا داماد دانشگاه هم میره؟ پدر داماد: اگر مسافر گیرش بیاد چرا نره!!!
_________________
یارو از دستشوئی میاد بیرون بهش میگن چرا دستاتو نمیشوری ؟میگه من که چیزی نخوردم 
__________